I. Defnicje § 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego https://brylantowyoutlet.pl, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

A. „Sprzedawca” – M&M GOLD, Al.Witosa 31, 00-710 Warszawa, NIP: 5213529744,

numer REGON: 145841649 , adres e-mail: mmgold@mmgold.pl

B. „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://brylantowyoutlet.pl oraz jej podstronach,

C. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą – w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która jest w trakcie składania zamówienia,

D. „Konsument” – osoba zdefniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

E. „Polityka” – Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem https://brylantowyoutlet.pl/polityka-prywatnosci/

II. Postanowienia ogólne § 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy zawierają przez Internet umowy rezerwacji i sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu ze Sprzedawcą za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu. Wszystkie ceny zawierają w sobie podatek VAT.

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawców lub producentów tych towarów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawców lub producenta może stanowić naruszenie praw autorskich

§ 5

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich. Sprzedawcy mogą dokonywać modyfkacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki.

§ 6

Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta.

§ 7

Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

§ 8

Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

Do prawidłowego złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia, a także do utrzymania prawidłowego działania strony www

oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania.

§ 9

Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych adresowych, podglądu historii i szczegółów zamówień oraz podglądu dostępnych kuponów rabatowych.

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia

§ 10

Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia bez  logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 11

W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Klient wybiera na odpowiednich podstronach Sklepu towary poprzez wybranie ich modeli i kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA” znajdującego się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie, poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.

Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, należy kliknąć przycisk „ZOBACZ KOCZYK”. Klient zostanie przeniesiony na stronę zawierającą podsumowanie koszyka.

Po weryfkacji koszyka należy kliknąć przycisk „ZAMÓWIENIE”. Na tym etapie Klient wybiera adres dostawy oraz ma możliwość dodania uwag do zamówienia. Zabronione jest zamieszczanie uwag o charakterze bezprawnym.

Następnie należy wybrać sposób dostawy i płatności, które są wskazane w paragrafe poniższym.

Wskazane w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem, stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów. Klient z chwilą kliknięcia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” składa Sprzedawcy lub ofertę zawarcia powyższej umowy. Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Klienta. W kolejnej wiadomości e-mail Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy potwierdzenia przez telefon lub email z informacją o przyjęciu oferty, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Klienta.

Klient po kliknięciu przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” zostanie przekierowany na stronę podmiotu operatora systemu płatności. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. W przypadku odmowy przyjęcia oferty Klienta, płatność dokonana z góry jest w całości zwracana.

V. Dostawa i płatności

§ 12

Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Płatności obsługuje BLUE MEDIA S.A. 

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przy odbiorze, Klient powinien odebrać towar i dokonać płatności w ciągu maksymalnie 3 dni od momentu złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie po upływie 3 dni może zostać anulowane, chyba że Klient wcześniej poinformuje Sprzedawcę o konieczności wydłużenia terminu odbioru towaru i dokonania płatności. W żadnym wypadku termin ten nie może być jednak dłuższy niż 7 dni od momentu złożenia zamówienia.

Koszty związane z dostawą towarów w ramach przesyłki kurierskiej w Polsce ponosi Sprzedawca.

Czas realizacji zamówienia zależy od jego dostępności.

Jeżeli w danym zamówieniu znajdują się towary o różnej dostępności, wszystkie towary wysyłane są w terminie odpowiadającym wysyłce towaru z najdłuższym terminem dostępności.

Regulamin

§ 13

Do każdego zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z aktualnymi przepisami podatkowymi.

§ 14

Sprzedawca zwraca uwagę, że Klient ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody.

VI. Zwroty i reklamacje

§ 15

1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a lub lit. b Regulaminu).

3. Klient może skorzystać ze wzoru ogólnego formularza odstąpienia od umowy.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana lub zmieniona według specyfkacji Konsumenta (po zmianie rozmiaru) lub wykonywana czy zmieniana na zamówienie, służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, w terminie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca lub dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwrotu towaru i jego ekspertyzy autentyczności. Ekspertyza autentyczności jest przeprowadzana w siedzibie M&M GOLD, na jego koszt, i nie może trwać dłużej niż 14 dni od daty dostarczenia zwrotu.

9. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy oraz ryzyko związane z jego transportem.

11. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż zgodny z przeznaczeniem. Wyroby nowe, używane po zakupie, nie podlegają zwrotowi.

12. Przepisy dotyczące Konsumenta, zawarte w niniejszym paragrafe, stosuje się również do osoby fizyczne zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 16

1. Sprzedawca informuje, że dostarcza towar wolny od ukrytych wad.

2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawców podany w postanowieniu § 1 lit. a lub lit. b lub mailowo na następujący adres e-mail: mmgold@mmgold.pl.

3. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfkować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

VII. Czas trwania umowy o założenie Konta

§ 17

Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

VIII. Zmiany regulaminu

§ 18

Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

a. wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych ze Sklepem,

b. zmian sposobów dostawy lub płatności,

c. modyfkacji ścieżki zakupowej,

d. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.

W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Klientów, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Klientów na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.

Klient, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 20 Regulaminu. Jeżeli Klient nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Klienta z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

IX. Postanowienia końcowe

§ 19

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 20

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie https://brylantowyoutlet.pl

Open chat
Witaj!
Jak możemy pomóc?